ทำเนียบอัยการจังหวัด

 

 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี

 

          . นายสมจิตต์       อรรถาพิช                 .. ๒๕๑๘ - เม.. ๒๕๑๙

          . นายปราโมทย์    สุทธิธารณ์นฤภัย        .. ๒๕๑๙ - เม.. ๒๕๒๐

          . นายอำพน         ธีระวัฒน์                  .. ๒๕๒๐ - เม.. ๒๕๒๑

          . นายปรีชา          อินทรวิชะ                .. ๒๕๒๑ - เม.. ๒๕๒๒

          . นายอุดมชัย        สวัสดิ์พูน                .. ๒๕๒๒ - เม.. ๒๕๒๓

          . นายประมวล        ควรฤาชัย                .. ๒๕๒๓ - เม.. ๒๕๒๔

          . นายนิยม            บุญกล่อม                .. ๒๕๒๔ - เม.. ๒๕๒๖

          . นายสมัย            ศรีตะวัน                  .. ๒๕๒๖ - เม.. ๒๕๒๗

          . นายอำไพ           โสมสิน                   .. ๒๕๒๗ - เม.. ๒๕๒๘

         ๑๐. นายถิรพงษ์        พงษ์วิจิตร                .. ๒๕๒๘ - เม.. ๒๕๒๙

         ๑๑. นายชาญวิทย์     เจริญพจน์                .. ๒๕๒๙ - เม.. ๒๕๓๐

         ๑๒. นายไชยยงค์      เปรื่องเวทย์               .. ๒๕๓๐ - เม.. ๒๕๓๑

         ๑๓. นายสุเมธ          เกิดพันธุ์                   .. ๒๕๓๑ - เม.. ๒๕๓๓

         ๑๔. นายวินัย          ดำรงค์มงคลกุล          .. ๒๕๓๓ - เม.. ๒๕๓๖

         ๑๕. นายประนต       ผ่องแผ้ว                   .. ๒๕๓๖ - เม.. ๒๕๓๗

         ๑๖. นายสุรศักดิ์       ตรีรัตน์ตระกูล            .. ๒๕๓๗ -  .. ๒๕๓๗

         ๑๗. นายสุทธิ          สังสรรค์อนันต์           .. ๒๕๓๗ - เม.. ๒๕๓๘

         ๑๘. นายประมวล      สุทธิพงษ์ประชา        .. ๒๕๓๘ - เม.. ๒๕๓๙

         ๑๙. นายอนันต์         นัดวิไล                    .. ๒๕๓๙ - .. ๒๕๓๙

         ๒๐. นายสมชาย        ยุววิทยาพานิช          .. ๒๕๓๙ - เม.. ๒๕๔๑      

         ๒๑. นายประวิทย์       ผลประเสริฐ             .. ๒๕๔๑ - เม.. ๒๕๔๒

         ๒๒. นายสมเกียรติ     แพทย์คุณ               .. ๒๕๔๒ - เม.. ๒๕๔๓

         ๒๓. นายสุทธิ           ผ่องอ่อน                  .. ๒๕๔๓ - เม.. ๒๕๔๔

         ๒๔. .. ณรงค์ศักดิ์  ลิ้มวงษ์ทอง             .. ๒๕๔๔ - เม.. ๒๕๔๕

๒๕. นายวิเชียร         ปริสุทธิวุฒิพร          .. ๒๕๔๕ - เม.. ๒๕๔๖

๒๖. ว่าที่ ร.. สมชาย  อำนวยสมบัติ         .. ๒๕๔๖ - เม.. ๒๕๔๗

๒๗. นายธีระวุฒิ         วชิรมงคลพงษ์       .. ๒๕๔๗ - มี.. ๒๕๔๘

๒๘. นายภิรัตน์          ควรสนธิ                 เม.. ๒๕๔๘ - เม.. ๒๕๔๙

๒๙. นายธีระ              ดีนิสสัย                 .. ๒๕๔๙ - เม.. ๒๕๕๐

๓๐. นายคมวิทย์         ภัทรไชยวัฒน์      ๒ เม.. ๒๕๕๐ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๑

๓๑. นายโอภาษ          วโรภาษ            ๒ เม.ย.๒๕๕๑ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๔

๓๒. นางสาวอาภาภรณ์  บูรณะกนิษฐ     ๒ เม.ย.๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖

๓๓. นายนิรันด์             ยั่งยืน               ๑ เม.ย.๒๕๕๖ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

๓๔. ว่าที่ร้อยตรี อมร     โฉมงาม            ๑ เม.ย.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน